વિડિઓઝ

વેફર બટરફ્લાય વાલ્વ

TWS પેન્યુમેટિક એક્ટ્યુએટર

યુ ટાઇપ બટરફ્લાય વાલ્વ

ગિયરબોબક્સ સાથે વેફર બટરફ્લાય વાલ્વ

સ્થિતિસ્થાપક ગેટ વાલ્વ

ગ્રુવ્ડ એન્ડ બટરફ્લાય વાલ્વ

તરંગી ફ્લેંજ્ડ બટરફ્લાય વાલ્વ

ફ્લેંજ્ડ સ્ટેટિક બેલેન્સિંગ વાલ્વ, TWS વાલ્વ

એર રિલીઝ વાલ્વ, TWS વાલ્વ

TWS વાલ્વ પરિચય

TWS વાલ્વ પરિચય 2019

TWS વાલ્વ પરિચય 2018

સોફ્ટ સીટ વેફર બટરફ્લાય વાલ્વ

C95400 લગ બટરફ્લાય વાલ્વ

બેકફ્લો નિવારક, TWS વાલ્વ

બટરફ્લાય વાલ્વ, TWS વાલ્વ

TWS વાલ્વ પરિચય 2020